کتاب فلسفه دیزاین

تعداد صفحات  ۲۵۶ دسته بندی فلسفه ناشر مشکی عنوان اصلی: The Philosophy of Design نویسنده گلن پارسونز مترجم افشین خاکباز فلسفه بر دو نوع است: یکی از مسیرهای پا خورده سنت فلسفی و اندیشمندان بزرگ می گذرد و دیگری فلسفه ای که رهپویانش از راه های رفته بیرون میروند، وارد...